Regulamin

REGULAMIN  S tudio Tańca NF 

 1. Zapisanie się na poszczególny kurs oraz zakup karnetu lub pojedynczej lekcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie. Regulamin studia jest dostępny na stronie studia www.studio-tanca.com oraz w formie papierowej u prowadzącego lekcję. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestników kursu z jego przestrzegania.
 2. Uczestnik kursów może uczestniczyć w zajęciach jedynie po wykupieniu ważnego karnetu lub pojedynczej wejściówki na lekcję.
 3. Pierwsza lekcja w Studio Tańca NF jest zawsze darmowa. Nie tyczy się to pierwszej lekcji z każdego nowego kursu, a jedynie pierwszej lekcji danego uczestnika w Studio Tańca NF.
 4. Za rzeczy pozostawione na sali wynajmowanej przez studio, Studio Tańca NF oraz klub fitness nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Pracownicy klubu fitness oraz instruktorzy Studio Tańca NF nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników poszczególnych grup znajdujących się poza salą ćwiczeń, a także przebywających na sali ćwiczeń poza godzinami swoich zajęć.
 6. W przypadku gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za stracone zajęcia. Istnieje możliwość odrobienia pojedynczej nieobecności na innych zajęciach w tym samym miesiącu organizowanych przez Studio Tańca NF.
 7. Uczestnikiem zajęć Studia Tańca NF może być osoba, która uzyskała zgodę na udział w lekcji przez instruktora. Osoba taka nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających jej wykonywanie ćwiczeń oraz dokonała płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Zapisująca się na zajęcia osoba w Studio Tańca NF jest świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 9. W Studio Tańca NF obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania bez zgody prowadzącego lekcję.
 10. Studio Tańca NF ma prawo odwołać z odpowiednim wyprzedzeniem zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin jednorazowo lub na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. brak dostępnej sali). O wszystkich zmianach organizator zajęć będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub poprzez kontakt telefoniczny.
 11. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęciach.
 12. Rodzice, opiekunowie prawni, osoby postronne nie uczestniczące w lekcji mają zakaz przebywania na sali ćwiczeń w trakcie trwania zajęć.
 13. Opłaty za zajęcia odbywają się według obowiązującego cennika Studia Tańca NF. Opłaty można dokonać przelewem lub gotówką u organizatora zajęć.
 14. Płatności za miesiące, w których wystąpią przerwy od zajęć spowodowane np.: świętami, zostaną ustalone i podane z miesięcznym wyprzedzeniem.
 15. Wszystkie sprawy które nie zostały poruszone w regulaminie rozwiązuje organizator zajęć. Z organizatorem zajęć można kontaktować się telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy www.studio-tanca.com/o-nas/zapisy